www.pzflodz.pl - Łódzka Strona Filatelistyczna

Statystyki

Użytkowników:
223
Artykułów:
673
Odsłon artykułów:
1574763

Współpraca

Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Statut PZF

PZF 

 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW

 

 

Art. 1

1. Polski Związek Filatelistów (w skrócie PZF), zwany dalej „Związkiem” jest stowarzyszeniem kulturalno-oświatowym zrzeszającym na zasadzie dobrowolności i filatelistów wolontariatu filatelistów i innych kolekcjonerów uznających Statut Związku.

2. Związek jest organizacją pozarządową, podejmuje działalność, z której ewentualne dochody służą wyłącznie do realizacji zadań statutowych.
3. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych Związku jest nr st. Warszawa.
4. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
5. Związek posiada godło, sztandar i odznaki organizacyjne.
6. Dzień Filatelisty obchodzony jest 9 października, jako święto polskich filatelistów.

 

Art.2

 

1. Związek posiada własne wyróżnienia. Rodzaje wyróżnień i tryb ich nadawania określają regulaminy uchwalane przez władze wybieralne Związku.
2. Związek wydaje fachową literaturę i czasopisma. Organami prasowymi Związku są „Biuletyn Informacyjny PZF" oraz czasopisma „Filatelista" i „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”.

3. Zarząd Główny i Zarządy Okręgów PZF używają pieczątki okrągłej z godłem Związku.
4. Pozostałe jednostki organizacyjne Związku używają pieczątki podłużnej z nazwą i adresem.

 

Art. 3

 

1. Związek może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych.

2. Związek może współpracować z władzami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w celach jak najlepszej realizacji zadań statutowych.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI PZF

 

Art. 4

1. Cele Związku:

a) stwarzanie swoim członkom warunków umożliwiających i ułatwiających im realizację własnych zamiłowań, w tym kolekcjonerskich oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa,
b) promowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą,

c) chronienie członków przed działaniami na ich szkodę w zakresie kolekcjonerstwa,
d) doskonalenie metod i sposobów kolekcjonerstwa,

e) popularyzowanie, inicjowanie i kształtowanie wiedzy fachowej wśród swoich członków,

f) reprezentowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym.

2. Związek realizuje swoje cele przez:

a) udzielanie porad, szkolenie oraz pomoc w zbieraniu znaków pocztowych i w wystawiennictwie,

b) popieranie i prowadzenie prac badawczych z zakresu filatelistyki i innych form kolekcjonerstwa,

c) zgłaszanie propozycji do planu emisji znaków pocztowych,

d) prowadzenie fachowych bibliotek i dokumentacji z dziedziny filatelistyki,

e) prowadzenie Polskiej Akademii Filatelistyki i działalność Studium Filatelistyki PZF,

f) organizowanie filatelistyki wśród młodzieży w zakresie edukacji publicznej oraz wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,

g) organizowanie wystaw filatelistycznych, konkursów i innych imprez oraz szczególne uhonorowanie wystawców członków Związku,

h) powoływanie i odwoływanie - zgodnie z odrębnymi regulaminami - ekspertów badających autentyczność znaków pocztowych, rzeczoznawców wyceniających walory filatelistyczne oraz sędziów konkursowych wystaw filatelistycznych,

i) powoływanie komisji problemowych jako organów funkcjonalno-doradczych i wykonawczych,

j) dbanie o należyty poziom moralny i etyczny swoich członków.

3. Związek opiera się w głównej mierze na pracy społecznej swoich członków. Związek może korzystać w swej działalności z pracy wolontariuszy. W razie potrzeby Związek może zatrudniać pracowników

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE PZF

 

Art. 5

 

1. Związek zrzesza członków:

a) zwyczajnych,

b) nadzwyczajnych,

c) honorowych,

d) wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba poniżej 16. roku życia może być członkiem zwyczajnym za zgodą przedstawicieli ustawowych.

3. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Koła Związku na podstawie złożonej pisemnej deklaracji. W przypadku Koła nowotworzonego, przyjęcia dokonuje Zarząd Okręgu lub Oddziału.

4. Członkiem nadzwyczajnym Związku może być osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Przyjęcia i wykreślenia członka nadzwyczajnego dokonuje Prezydium Zarządu Głównego Związku.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba posiadająca szczególnie wybitne zasługi dla polskiej filatelistyki. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów Związku.

6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana realizacją  celów Związku i opłacająca dobrowolną składkę członkowską. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze ani głos stanowiący.

 

Art. 6

 

1. Członkowie Związku mają prawo:

a) wybierać władze Związku zgodnie z ordynacją wyborczą,

b) korzystać z urządzeń Związku dla realizacji zadań określonych Statutem,

c) brać czynny udział we wszelkiej działalności Związku,

d) otrzymywać wyróżnienia honorowe oraz świadczenia Związku, zgodnie z właściwymi regulaminami,

e) należeć do dowolnego Koła Związku oraz do dowolnej liczby Klubów Zainteresowań, pod warunkiem przestrzegania ich regulaminów.

2. Członkowie Związku zobowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Związku wszystkich szczebli,

b) przyczyniania się do rozwoju Związku poprzez realizowanie i popieranie celów Związku,

c) etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków,

d) regularnego opłacania składek członkowskich.

3. Utrata członkostwa następuje w przypadku;

a) dobrowolnego wystąpienia,

b) skreślenia przez Zarząd Koła w przypadku nie płacenia składek przez 6 miesięcy,

c) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka ze Związku może zapaść z następujących przyczyn; działania przez członka na szkodę Związku, skazania członka prawomocnym wyrokiem Sądu RP na karę pozbawienia praw publicznych, dokonania przez członka czynu nieetycznego popełnionego z niskich pobudek,

d) śmierci członka.

4. Przywrócenie członkostwa.

a) na wniosek zainteresowanego Zarząd Koła może przywrócić członkostwo z zachowaniem jego ciągłości, pod warunkiem opłacenia zaległych składek.

b) wykluczony członek - na podstawie własnego wniosku - może być po upływie trzech lat od prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i ustania przyczyny wykluczenia ponownie przyjęty do Związku.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU

 

1. Władzami Związku są;

a) Walny Zjazd Delegatów,

b) Zarząd Główny,

c) Główna Komisja Rewizyjna,

d) Główny Sąd Koleżeński,

2. Władzami terenowymi Związku są:

a) Walne Zebrania Delegatów, Oddziałów i Kół,

b) Zarządy Okręgów, Oddziałów, Kół,

c) Okręgowe Komisje Rewizyjne, Oddziałów, Kół,

d) Okręgowe Sądy Koleżeńskie, Oddziałów, Kół.

 

Art. 8

1. Najwyższą władzą Związku jest Walny Zjazd Delegatów Związku.

2. Najwyższymi władzami ogniw terenowych Związku są odpowiednio: Walne Zebrania Delegatów Okręgów i Oddziałów oraz Zebrania Członków Kół i Klubów Zainteresowań.

3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Związku zwołuje się w ciągu 90 dni:

a) od uchwały Zarządu Głównego PZF, podjętej 75% ilością głosów, przy obecności co najmniej Vi ilości członków.

b) gdy wnioskuje o to Główna Komisja Rewizyjna,

c) gdy wnioskuje o to 75% Zarządów Okręgów PZF,

 

d) w przypadku ustąpienia prezesa lub ustąpienia 50% członków Zarządu Głównego.

4. Liczba delegatów Okręgu na Walny Zjazd Delegatów Związku ustalana jest proporcjonalnie do liczby członków Związku w Okręgu.

5. Przebieg Walnego Zjazdu i  Zebrań, sposób głosowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad, uchwalony przez delegatów z wyjątkiem wyboru prezesa i 5. członków Zarządu Głównego PZF.

6. Władze Związku wszystkich ogniw mają prawo kooptacji nowych członków w miejsce ustępujących do 1/2 liczby wybranych.

7. Z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 3 i Art. 28 ust. ! Statutu władze Związku wszystkich ogniw podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

8. Kadencja władz wszystkich ogniw trwa pięć lat, a mandat delegata na Zjazd Związku, Okręgu lub Oddziału trwa przez cały okres kadencji.

 

Art. 9

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów Związku należy:

a) wybieranie władz Zjazdu oraz uchwalanie porządku i regulaminu jego obrad,

b) podejmowanie uchwał programowych Związku,

c) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie absolutorium ustępującym władzom Związku. W przypadku nie udzielenia absolutorium, członkowie ustępujących władz nie mogą kandydować do władz kolejnej kadencji,

d) zatwierdzanie regulaminów: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

e) wybieranie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

f) nadawanie godności członka honorowego i innych tytułów honorowych,

g) Podejmowanie uchwał w sprawach:

1) nabywania zbywania majątku trwałego Związku,

2) zmiany Statutu,

3) zgłoszonych przez delegatów lub władze Związku, zgodnie z regulaminem obrad,

4) rozwiązania Związku.

 

Art. 10

1. Prawo do udziału w Walnym Zjeździe Delegatów mają:

a) delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Okręgów Związku - z głosem decydującym,

b) członkowie ustępujących władz nie będący delegatami i osoby zaproszone przez Zarząd Główny - z głosem doradczym.

2. Wybrany Zarząd Główny zobowiązany jest do opublikowania treści uchwał Zjazdu w terminie do trzech miesięcy od zamknięcia Walnego Zjazdu Delegatów.

3. Uchwały obowiązują wszystkich członków oraz władze Związku wszystkich ogniw od dnia ich opublikowania w "Biuletynie Informacyjnym PZF".

Art. 11

1. Zarząd Główny składa się z:

a) prezesów wszystkich Okręgów Związku, wybranych na Walnych Zebraniach Delegatów Okręgów,

b) sześciu osób wybranych dodatkowo na Walnym Zjeździe Delegatów PZF.

2. Walny Zjazd w pierwszej kolejności wybiera, w tajnych głosowaniach, prezesa Zarządu Głównego, a następnie pozostałych pięciu członków Zarządu Głównego. Członków Prezydium Zarządu Głównego wybiera Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu.

3. Pierwszeństwo zgłaszania kandydatów na członków Prezydium Zarządu Głównego przysługuje nowo wybranemu prezesowi. Funkcje prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego nie mogą być łączone z funkcją prezesa Zarządu Okręgu.

4. Zarząd Główny kieruje działalnością Związku w okresie między Zjazdami oraz reprezentuje Związek na zewnątrz, zgodnie z uchwalonym przez Walny Zjazd regulaminem Zarządu Głównego. Do jego kompetencji należy działalność statutowa nie zastrzeżona dla Walnego Zjazdu Delegatów PZF.

5. W imieniu Zarządu Głównego oświadczenie woli może składać dwóch członków Prezydium, w tym prezes Zarządu Głównego lub inny członek Prezydium upoważniony przez prezesa.

6. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje jego prezes w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

Art. 12

 

1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, bieżącą działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu Głównego, na podstawie regulaminu określającego zakres jego obowiązków i uprawnień, uchwalonego przez Zarząd Główny Związku.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje jego prezes w miarę potrzeby.

 

Art. 13

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Związku Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania całokształtu działalności Związku, Zarządu Głównego i działających przy nim komisji problemowych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, na podstawie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów Związku, który określa jej zakres uprawnień i obowiązków. Ten sam regulamin obowiązuje Komisje Rewizyjne niższego szczebla.

3. Główna Komisja Rewizyjna na wniosek Prezydium Zarządu Głównego może przeprowadzić kontrolę Okręgu lub Oddziału.

4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich ogniw Związku z głosem doradczym.

 

Art. 14

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z  pięciu członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Związku. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do:

a) rozstrzygania spraw spornych i honorowych między członkami Związku,

b) rozpatrywania odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich, wydanych w I instancji,

c) udzielania wykładni przepisów dla praktyki orzekania przez Okręgowe Sądy Koleżeńskie PZF

3. Tryb postępowania zespołów orzekających Sądów Koleżeńskich I i II instancji określają przepisy wspólne dla Sądów Koleżeńskich, uchwalone przez Walny Zjazd Delegatów Związku.

4. Główny Sąd Koleżeński może powołać spośród członków Okręgowych Sądów Koleżeńskich osoby do składu orzekającego z tym, że przewodniczącym zespołu musi być członek GSK.

5. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich ogniw Związku z głosem doradczym.
6. Członek GSK nie może pełnić innych funkcji we władzach naczelnych Związku.

 

ROZDZIAŁ V
OKRĘGI I ODDZIAŁY
ORAZ ICH WŁADZE

 

Art. 15

 

1. Zarząd Główny realizuje zadania i cele statutowe Związku poprzez podległe sobie Okręgi Związku.

2. Zarząd Główny powołuje i odwołuje Okręgi. Podstawą do powołania i prowadzenia działalności Okręgów jest istnienie na danym terenie liczby członków i Kół, warunkujących Okręgowi pełną wewnętrzną samodzielność finansową i organizacyjną.

 

Art. 16

1. Do Walnych Zebrań Delegatów Okręgów Związku mają zastosowanie Art. 7 ust. 2, Art 8 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz Art. 9 i 10 niniejszego Statutu. Przebieg Walnego Zebrania Delegatów Okręgu opiera się na porządku dziennym i regulaminie obrad, uchwalonych przez delegatów danego zebrania. W zebraniach delegatów Okręgu powinien uczestniczyć członek Zarządu Głównego.

2. Walne Zebranie w pierwszej kolejności wybiera prezesa Zarządu Okręgu.

3. Zarząd Okręgu w zależności od potrzeb, wybierany jest przez Walne Zebranie Delegatów Okręgu, w składzie minimum 5. członków.

4. Zarząd Okręgu wybiera min. 3. osobowe Prezydium Zarządu Okręgu. Pierwszeństwo zgłaszania kandydatów na członków Prezydium przysługuje nowo wybranemu prezesowi Okręgu.

5. Zarząd Okręgu kieruje działalnością Okręgu w okresie między Walnymi Zebraniami Delegatów, reprezentuje Okręg na zewnątrz, realizuje statutowe cele Związku oraz uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Związku i uchwały Zarządu Głównego.

6. Zakres uprawnień i obowiązków Zarządu Okręgu określa regulamin Zarządu Okręgu, zatwierdzany przez Walne Zebranie Delegatów Okręgu.

7. Zebranie Zarządu Okręgu zwołuje jego prezes w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Prezydium Zarządu Okręgu kieruje działalnością Okręgu w okresie między posiedzeniami Zarządu Okręgu. Zakres uprawnień i obowiązków Prezydium określa regulamin, uchwalony przez Zarząd Okręgu.

9. Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu zwołuje jego prezes w miarę potrzeby.

 

Art. 17

 

1. Zarząd Okręgu, dla sprawnego kierowania pracą kół, może powoływać podległe sobie Oddziały, przekazując im część swoich uprawnień i obowiązków.

2. W uchwale powołującej Oddział, Zarząd Okręgu określa jego zasięg terytorialny, zakres przekazywanych uprawnień i obowiązków oraz nadaje mu odpowiedni regulamin.

 

Art. 18

 

1. Okręgowa Komisja Rewizyjna (OKR) składa się z 3.-5. członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów Okręgu. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania całokształtu działalności Okręgu, Oddziałów, Koi, Klubów Zainteresowań, komisji problemowych oraz innych grup i zespołów roboczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Zakres działania, uprawnień i obowiązków OKR określa regulamin.

3. Przewodniczący OKR ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Rewizyjnych Oddziałów i Kół Związku oraz w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Okręgu z głosem doradczym.

4. Członek OKR nie może pełnić innych funkcji we władzach Okręgu i Oddziału.

 

Art. 19

 

1. Okręgowy Sąd Koleżeński (OSK) składa się z 3.-5. członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów Okręgu OSK wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2.Okręgowy Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy w składzie 3. osobowym, kierując się przepisami wspólnymi dla Sądów Koleżeńskich Związku, uchwalonymi przez Walny Zjazd Delegatów PZF.

3. Zakres kompetencji, uprawnień i obowiązków oraz tryb działania Okręgowego Sądu Koleżeńskiego ustala regulamin.

4.Przewodniczący OSK ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Sądów Koleżeńskich Oddziałów i Kół Związku oraz w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Okręgu z głosem doradczym.

5. Członek OSK nie może pełnić innych funkcji we władzach Okręgu i Oddziału.

 

ROZDZIAŁ VI
KOŁA I KLUBY ZAINTERESOWAŃ

 

Art. 20

 

1. Członkowie Związku organizują się w Kołach i mają prawo należeć do Klubów Zainteresowań.

2. Zarząd Okręgu lub Oddziału wyraża zgodę na powstanie podanych w ust. 1 ogniw Związku na podstawie wniosku zgłoszonego w imieniu, co najmniej 5. kandydatów.

3. Tryb działania Koła tub Klubu Zainteresowań określa jego regulamin, uchwalony przez Zebranie Członków.

4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Okręgu lub Oddziału ma prawo rozwiązać Koło lub Klub Zainteresować.

 

Art. 21

 

1. Koło jest podstawowym ogniwem realizującym cele Związku Do głównych obowiązków i zadań Koła należy:

a) przyjmowanie członków i skreślanie z listy w przypadkach przewidzianych w
Art. 6 ust. 3 i 4,

b) instruktaż i poradnictwo w zakresie kolekcjonowania znaków pocztowych i budowy eksponatów,

c) ułatwianie i organizowanie zaopatrywania członków w znaki pocztowe,

d) popularyzacja zdobywania wiedzy przez czytelnictwo literatury i prasy filatelistycznej,

e) pomoc w kolekcjonowaniu przez młodzież znaków pocztowych.

2. Koło poprzez swoich członków uczestniczy w pracach Okręgu, Oddziału, komisji problemowych, w wystawach filatelistycznych i konkursach.

 

Art. 22

 

1. Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła zwołuje Zarząd Koła raz na pięć lat.

2. Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła na żądanie 50% członków Koła, na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła i na polecenie Zarządu Okręgu lub Oddziału.

3. Zebranie Koła zajmuje się sprawami przewidzianymi w porządku obrad i regulaminie zebrania, to jest:

a) wybór Prezydium Zebrania oraz uchwalenie porządku i regulaminu obrad,

b) zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła oraz podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Koła,

c) uchwalanie wytycznych dla działalności Koła na następną kadencję,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła oraz delegatów na Walne Zebranie Okręgu lub Oddziału, zgodnie z ordynacją wyborczą,

e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła i rozliczeniu majątku w Zarządzie Okręgu lub Oddziału.

4. Zarząd Koła w zależności od wielkości Koła składa się z 3-9. osób i realizuje zadania statutowe Związku oraz uchwały władz nadrzędnych Związku na swoim terenie działania. Pracą Koła do 20. członków może kierować tylko jego prezes.

5. Do Zarządu Koła PZF w szczególności należy:

a) realizacja zadań Koła przewidzianych w Art. 20 Statutu,

b) pobieranie składek i gospodarowanie majątkiem Koła,

c) wybór prezesa Kola i ustalenie zadań i obowiązków dla pozostałych członków Zarządu Koła,

d) organizowanie spotkań i działalności wystawienniczej,

e) prowadzenie książki uchwał i w miarę możliwości kroniki oraz biblioteki Koła,

f) pozyskiwanie nowych członków

6. W zależności od wielkości powołuje się Komisję Rewizyjną Koła, w liczbie min. 3. członków. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła mają zastosowanie przepisy Art. 13 i 18 oraz regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Koła, uprzednio uzgodniony z Okręgową Komisją Rewizyjną.

 

 

Art. 23

1. Klub Zainteresowań powoływany jest zgodnie z Art. 20 Statutu i przyjmuje nazwę stosowną do wybranego zakresu działania, związanego z określonym rodzajem filatelistyki lub tematem kolekcjonerstwa.

2. W sprawach wyboru władz Klubu Zainteresowań oraz ich obowiązków, uprawnień i zakresu działania, stosuje się odpowiednie przepisy Art. 20 niniejszego Statutu oraz regulamin Klubu, zatwierdzony przez Zarząd Okręgu.

 

ROZDZIAŁ VII

FORMY ZRZESZANIA I ORGANIZOWANIA
PRACY Z MŁODZIEŻĄ

 

Art. 24

 

1. Młodzież zgrupowana w Związku jest otaczana specjalną opieką przez władze wszystkich ogniw Związku.

2. Dla realizacji pracy z młodzieżą tworzone są:

a) Młodzieżowe Koła Filatelistyczne (MKF) w placówkach oświatowych, kulturalnych i innych, za zgodą ich kierownictw,

b) grupy młodzieżowe przy Kolach członków dorosłych.

3. Zarząd Koła członków dorosłych może przyjąć w poczet członków również pojedynczych członków młodzieżowych, w przypadku gdy nie może utworzyć grupy wymienionej w ust. 2 punkt b.

4. Koła Młodzieżowe są prowadzone przez opiekunów.

5. Zarząd Koła członków dorosłych, przy którym działa grupa młodzieżowa, powierza opiekę nad nią jednemu z członków Zarządu lub innemu doświadczonemu członkowi Koła.

6. Szczegółowe zasady organizacji pracy z młodzieżą zrzeszoną w Związku oraz doboru opiekunów Kół Młodzieżowych ustala Zarząd Okręgu lub Oddziału, na podstawie ramowych wytycznych, uchwalonych przez Zarząd Główny.

7. Młodzieżowemu członkowi Siczy się staż członkowski od momentu wstąpienia do Związku.

 

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

Art. 25

1. Majątkiem Związku są:

a) środki trwałe ruchome, nieruchome i zapasy magazynowe,

b) wartości niematerialne i prawne,

c) fundusze będące w posiadaniu Zarządu Głównego i pozostające w jednostek podległych.

2. Na fundusze Związku składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,

b) dochody z wystaw filatelistycznych i imprez oraz z innej działalności statutowej,

c) dochody z majątku,

d) dotacje, darowizny, spadki i zapisy, które dysponowane są zgodnie z wolą wpłacającego.

e) inne dochody.

3. Zarząd Główny ustala wysokość minimalnej składki członkowskiej oraz określa sposób jej podziału między Zarząd Główny i Okręgi.

4. Dochody z działalności prowadzonej przez jednostki organizacyjne Związku mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków. Zakaz powyższy nie dotyczy wypłacania z tych dochodów wynagrodzeń z tytułu zawartych z członkami umów o pracę lub umów zlecenia i o dzieło.

5. Działalność finansowa ogniw organizacyjnych Związku oparta jest o roczne preliminarze dochodów i wydatków. Prowadzona jest ona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Zarząd Główny Związku ustala ogólne zasady planowania i dokumentowania działalności finansowej, obowiązujące ogniwa Związku.

7. Zarząd Główny, a także Zarządy Okręgów i Oddziałów sporządzają zbiorcze preliminarze dochodów i wydatków.

8. Umowy i porozumienia oraz inne dokumenty i korespondencje wywołujące skutki finansowe wymagają podpisu prezesa i skarbnika właściwej jednostki organizacyjnej lub upoważnionych przez nią osób.

 

ROZDZIAŁ IX

DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA DLA STOWARZYSZEŃ
POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Art. 26

 

Działalność  Związku  mieszcząca się w granicach określonych dla
stowarzyszenia pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą.

 

W Związku zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w Unii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych osobami bliskimi.

2. Przekazywania majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu.

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ X

INTERPRETACJA STATUTU

 

Art. 27

 

1. Prawo interpretacji Statutu i uchwał Walnego Zjazdu przysługuje Walnemu Zjazdowi Delegatów Związku w czasie jego trwania. Między Walnymi Zjazdami prawo to przysługuje Zarządowi Głównemu, a Prezydium Zarządu Głównego między posiedzeniami Zarządu Głównego Związku.

2. Prawo interpretacji regulaminów Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów przysługuje Zarządowi Głównemu.

3. Prawo interpretacji regulaminu Komisji Rewizyjnych przysługuje Głównej Komisji Rewizyjnej Związku.

4. Prawo interpretacji regulaminu Sądów Koleżeńskich i przepisów dotyczących trybu orzekania przysługuje Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

5. W czasie trwania Walnego Zjazdu delegat może zwrócić się do Zjazdu, poprzez Prezydium Zjazdu, o rozpatrzenie wniosku nie objętego regulaminem oraz porządkiem obrad Zjazdu. Wniosek taki musi być poddany pod głosowanie i w przypadku uzyskania większości głosów rozpatrzony przez Zjazd.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Związku może nastąpić jedynie na podstawie Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Związku podjętej 75% ilością głosów, przy obecności co najmniej 3/4 ilości delegatów.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku Walny Zjazd Delegatów Związku powołuje równocześnie Komisję Likwidacyjną w składzie zapewniającym prawidłowe i sprawne przeprowadzenie czynności likwidacyjnych lub powierza te czynności dotychczasowemu Zarządowi Głównemu.

3. Walny Zjazd Delegatów Związku, w uchwale o likwidacji Związku, określa przeznaczenie majątku pozostałego po jego likwidacji. Procedura likwidacji dotyczy Zarządu Głównego Okręgów Oddziałów i Kół.

4. Likwidację Związku przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855).

 

Niniejszy Statut uzyskuje moc prawną z datą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Statut został uchwalony 7 listopada 2004 r. przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistów w Ciechocinku.

 

SEKRETARZ

Zarządu Głównego PZF

 

Jacek Kosmala

 

PREZES

Zarządu Głównego PZF

Adam Korc

E-FDC.pl

POCZTA POLSKA.pl

Nasza strona używa plików Cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Szczegóły. Akceptuję cookies (ciasteczka) na tej stronie.