www.pzflodz.pl - Łódzka Strona Filatelistyczna

Statystyki

Użytkowników:
223
Artykułów:
673
Odsłon artykułów:
1574762

Współpraca

Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

PAF

logo PAFPolska Akademia Filatelistyki (PAF)

Polska Akademia Filatelistyki (PAF) funkcjonuje w ramach Polskiego Związku Filatelistów. Pomysł utworzenia PAF narodził się pod koniec lat 1980-ych i wkrótce powstała kilkuosobowa grupa inicjatywna. Oficjalne powołanie PAF przez Zarząd Główny PZF nastąpiło podczas posiedzenia Zarządu Głównego w Poznaniu w dniu 28 sierpnia 1992 r. Pierwsze zebranie organizacyjno-programowe członków Akademii odbyło się dnia 14. maja 1993 r., także w Poznaniu, w czasie trwania Światowej Wystawy Filatelistycznej "POLSKA'93".

Według regulaminu PAF celem Akademii jest:

- Zrzeszanie osób prowadzących badania nad problemami filatelistyki i poczty oraz historii poczty, posiadających znaczące wyniki w tym zakresie. 

- Rozwój i upowszechnianie filatelistyki w Polsce i polskiej filatelistyki za granicą oraz tworzenie i rozwijanie jej teoretycznych i metodologicznych podstaw. 

- Inicjowanie działań, prowadzących do kształtowania i podnoszenia poziomu wiedzy fachowej wśród filatelistów oraz czynny udział w ich realizacji. 

- Reprezentowanie działalności badawczej prowadzonej przez filatelistów w Polsce i na arenie międzynarodowej. 

Pierwszym prezesem PAF został jeden z jej współorganizatorów prof. Zygmunt Wiatrowski. Obecnie jest on prezesem honorowym Akademii. Od maja 2001 roku prezydium Akademii działało w składzie: prof. Kazimierz Sztaba - prezes, prof. Ludwik Malendowicz - wiceprezes, prof. Jerzy Bartke - sekretarz i mgr Przemysław Drzewiecki - skarbnik. W dniu 29 kwietnia 2007 roku - wobec rezygnacji prof. Ludwika Malendowicza z funkcji wiceprezesa PAF (aktualnie pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów) - funkcję tę powierzono prof. Władysławowi Alexiewiczowi.

Akademia skupia 60 członków, w tym 30 członków krajowych (rzeczywistych), 10 członków zagranicznych, 10 członków honorowych i 10 kandydatów. Mimo ustalonej liczby członków, wskaźnik dynamiki zmienności w ciągu dziesięciu lat wyniósł ok.50%.

Od 1994 roku organizowane są doroczne konferencje naukowe w Ciechocinku (w sanatorium "Łączność"). Organem prasowym PAF jest "Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny", wydawany w Łodzi w postaci dwóch zeszytów rocznie. HBBF publikuje w pierwszej kolejności referaty przedstawione na konferencjach PAF. Redaktorem naczelnym Biuletynu jest dr inż. Władysław Farbotko.

PAF nawiązała kontakt z Europejską Akademią Filatelistyki (AEP). Na konferencji w Ciechocinku w 2001 roku gościł prezes AEP Jean-Pierre Mangin, a w następnym roku członek zarządu AEP prof. Rainer von Scharpen. Wśród członków krajowych PAF jest dziesięciu członków Akademii Europejskiej (w tym dwóch członków honorowych).

 

Członkowie Polskiej Akademii Filatelistyki

(stan na dzień 27 grudnia 2010 r.)

 

Członkowie rzeczywiści (krajowi) PAF:

 

 

 
  1.        Janusz ADAMCZYK
  2.	Julian AULEYTNER – wiceprezes PAF
  3.	Jerzy BARTKE – Sekretarz PAF
  4.	Janusz BERBEKA
  5.	Henryk BIAŁEK
  6.	Jerzy BIELAWSKI
  7.	Waldemar CHROSTOWSKI
  8.	Przemysław DRZEWIECKI – Skarbnik PAF
  9.	Władysław FARBOTKO (prezes Okręgu Łódzkiego)
10.	Jerzy GRUSZCZYŃSKI
11.	Edward HADAŚ
12.	Jerzy JAKUBIK
13.	Stefan JAKUCEWICZ
14.	Wojciech K. JANKOWSKI
15.	Andrzej KŁOSIŃSKI
16.	Andrzej KOMOROWSKI
17.	Jacek KOSMALA
18.	Antoni KURCZYŃSKI
19.	Ludwik K. MALENDOWICZ
20.	Janusz MANTERYS
21.	Henryk MONKOS
22.	Kazimierz PAŚKO
23.	Feliks PODOLECKI
24.	Lesław SCHMUTZ
25.	Kazimierz St. SZTABA – Prezes PAF
26.	Janusz SZTUMSKI
27.        Stanisław WALISCH (członek Zarządu Naszego Koła, 
ekspert PZF)
 
28.	Jerzy A. WALOCHA 
29.	Zdzisław WIATROWSKI
30.	Tadeusz WINCEWICZ

 

Członkowie honorowi PAF:

 

 

 
1.	Marian BRONIEC
2.	Bronisław BRZOZOWSKI
3.	Jan HEFFNER
4.	Janusz Zbigniew PIEKUT
5.	Bronisław REJNOWSKI
6.	Karol STRUG
7.	Jerzy TOKAR
8.	Marian Zbigniew WAYS
9.	Zygmunt WIATROWSKI – Prezes honorowy PAF

 

Członkowie zagraniczni PAF:

 

 

 
1.	Lumír BRENDL 
2.	Adam KIELBASA-SCHOENI
3.	Lev Leonidovič KOLOSOV
4.	Jiří KRÁL
5.	Michael LENKE
6.	Stefan PETRIUK
7.	Rainer von SCHARPEN
8.	Manfred SCHULZE
9.	Hans VOGELS

 

Kandydaci PAF:

 

 

 
1.	Andrzej BARANOWSKI
2.	Zbigniew KORSZEŃ
3.	Krzysztof KRUPA
4.	Krzysztof LACHOWICZ
5.	Zdzisław MĄKA 
6.	Jeremi MELNIK
7.	Piotr SZYMCZAK
8.	Eugeniusz WEŹRANOWSKI


 

 

Regulamin Polskiej Akademii Filatelistyki - 24.01.2007

Polska Akademia Filatelistyki, zwana dalej Akademią, jest najwyższym organem naukowym Polskiego Związku Filatelistów.REGULAMIN

POLSKIEJ AKADEMII FILATELISTYKI


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Polska Akademia Filatelistyki, zwana dalej Akademią, jest najwyższym organem naukowym Polskiego Związku Filatelistów.

2. Akademia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; siedzibą Akademii jest m. st. Warszawa.

3. Akademia może używać swojej nazwy w skrócie: PAF.

4. Akademia posługuje się pieczęcią oraz może używać wyróżniającego znaku graficznego.
§ 2

1. Pismem Akademii jest „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”, wydawany przez Zarząd Główny PZF. W skład Kolegium Redakcyjnego Biuletynu ze strony PAF wchodzą członkowie Prezydium PAF.

2. Biblioteką Główną Akademii jest Biblioteka Zarządu Okręgu PZF w Warszawie. Zasady korzystania z Biblioteki uzgadniane są z Zarządem Okręgu PZF.
§ 3

1. Akademia współpracuje z Europejską Akademią Filatelistyki AEP oraz akademiami innych krajów.

2. Członkowie Akademii współpracują z odpowiednimi organizacjami i instytucjami naukowymi.
§ 4

Celem Akademii jest:

1) zrzeszanie osób prowadzących badania nad problemami filatelistyki i poczty oraz historii poczty, posiadających znaczące wyniki w tym zakresie,

2) rozwój i upowszechnianie filatelistyki w Polsce i polskiej filatelistyki za granicą oraz tworzenie i rozwijanie podstaw teoretycznych i metodologicznych filatelistyki,

3) inicjowanie działań prowadzących do kształtowania i podnoszenia poziomu wiedzy fachowej wśród filatelistów oraz czynny udział w ich realizacji,

4) reprezentowanie działalności badawczej prowadzonej przez filatelistów w Polsce i na arenie międzynarodowej.
§ 5

1. Akademia realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) inicjowanie i organizowanie badań oraz upowszechnianie ich wyników dotyczących znaków pocztowych, historii poczty, ruchu filatelistycznego oraz społecznych problemów filatelistyki,

b) współpracę z komisjami problemowymi i klubami zainteresowań Polskiego Związku Filatelistów,

c) współpracę z Muzeum Poczty i Telekomunikacji,

d) przygotowywanie oraz opiniowanie przeznaczonych do publikacji materiałów dotyczących filatelistyki i historii poczty.

2. Opinie wydawane przez Akademię są niezawisłe.

3. W ramach Akademii mogą być tworzone zespoły problemowe do realizacji głównych celów Akademii.

4. Akademia prowadzi działalność dydaktyczną w szczególności przy współdziałaniu ze szkołami wyższymi i jednostkami naukowymi.
Członkowie Akademii
§ 6

1. Akademia skupia:

a) członków krajowych (rzeczywistych),

b) członków zagranicznych,

c) członków honorowych,

d) kandydatów na członków krajowych i zagranicznych.

2. Członkiem krajowym Akademii może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej, który spełnia następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe,

b) osiągnął znaczący dorobek w pracach badawczych i piśmiennictwie w zakresie filatelistyki lub historii poczty,

c) odznacza się uznaną w skali kraju działalnością filatelistyczną,

d) jest członkiem PZF.

3. Członkiem zagranicznym Akademii może być filatelista uznany w skali międzynarodowej, posiadający duży dorobek naukowo-badawczy, wyrażający gotowość współpracy merytorycznej z PAF, a w szczególności podejmujący w swoich badaniach problemy filatelistyki i poczty polskiej.

4. Członkami honorowymi Akademii mogą być:

a) osoby o szczególnych osiągnięciach badawczych w dziedzinie filatelistyki,

b) wybitne osobistości popierające rozwój badań filatelistycznych.

5. Osoby i instytucje oraz organizacje wydatnie wspomagające działania Akademii mogą być członkami wspierającymi Akademii.

6. Kandydatem na członka krajowego lub zagranicznego Akademii może być osoba spełniająca wymagania podane w pkt. 2 lub 3 oraz rekomendowana przez członków krajowych Akademii.

7. Akademia może zrzeszać następujące liczby członków:

a) członków krajowych – 30,

b) członków zagranicznych – 10,

c) członków honorowych – 10,

d) kandydatów – 10.

8. Członkowie Akademii są powoływani dożywotnio z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 8, ust.2.
§ 7

1. Członkowie Akademii mają prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Akademii.

2. Wszyscy członkowie i kandydaci mogą korzystać z lokali, bibliotek, poradnictwa organizacyjnego i fachowego oraz świadczeń ze strony PZF.

3. Członkowie Akademii są zobowiązani do:

a) przestrzegania postanowień Regulaminu, a w szczególności do realizacji celów Akademii w zakresie działalności naukowo-badawczej,

b) poszerzania wiedzy filatelistycznej i propagowania filatelistyki w dostępnych sobie kręgach społecznych i środowiskowych,

c) opłacania rocznych składek członkowskich.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek, mogą jednak wspierać finansowo Akademię w inny sposób.
§ 8

1. Godność członka nadaje oraz powołuje na kandydata Akademii Walne Zgromadzenie lub Konferencja Naukowa Akademii posiadająca uprawnienia Walnego Zgromadzenia, na podstawie pisemnych rekomendacji co najmniej dwóch członków oraz prezentacji wybranego fragmentu dorobku badawczego osoby ubiegającej się o przyjęcie do Akademii. Decyzja zapada w głosowaniu tajnym. Listę do głosowania ustala Prezydium PAF w oparciu o dorobek rekomendowanych. Wnioski o nadanie statusu członka wspierającego przedstawia Prezydium Akademii. Akt nadania członkostwa potwierdza dyplom podpisany przez prezesa oraz sekretarza Akademii.

2. Członkostwo Akademii (w rozumieniu § 6 ust. 1) wygasa w przypadku:

a) skazania przez sąd wyrokiem prawomocnym na karę pozbawienia praw publicznych,

b) rezygnacji złożonej w formie pisemnej,

c) nieprzestrzegania postanowień i wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie obowiązków określonych w § 7, ust.3, pod warunkiem potwierdzenia odnośnego faktu przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezydium lub na wniosek co najmniej trzech członków rzeczywistych Akademii; trzyletni brak aktywnego udziału w pracach Akademii, szczególnie w zakresie wynikającym z § 9, ze strony członka rzeczywistego lub kandydata PAF skutkuje automatycznie utratą członkostwa Akademii – analizę każdego takiego przypadku przeprowadza Prezydium PAF i przedstawia ją Walnemu Zgromadzeniu PAF do wiadomości,

d) śmierci członka.

§ 9

1. Podstawową formą działalności członków Akademii jest ich indywidualna aktywność badawcza, powiązana z dążeniem do upowszechniania wyników poprzez:

a) udział członków Akademii w różnych formach działalności badawczej i edukacyjnej, prowadzonych w strukturach organizacyjnych PZF oraz w szkołach wyższych i jednostkach naukowych.

b) czynny udział w konferencjach PAF,

c) kontakty członków Akademii z członkami analogicznych organizacji zagranicznych oraz członkami Europejskiej Akademii Filatelistyki.

2. Koszty związane z powyższymi formami aktywności i kontaktów nie mogą obciążać budżetu Akademii.

Władze i organizacja działalności Akademii
§ 10

1. Najwyższą władzą Akademii jest Walne Zgromadzenie Członków PAF.

2. Walne Zgromadzenie wybiera na okresy kadencyjne określone w statucie Polskiego Związku Filatelistów: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Akademii, którzy tworzą Prezydium Akademii odpowiedzialne przed Walnym Zgromadzeniem za całokształt spraw organizacyjnych, finansowych i wydawniczych w okresie kadencji. Walne Zgromadzenie ustala wysokość składek członkowskich.

3. Sposób wyboru członków Prezydium Akademii określa ordynacja wyborcza zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. Kandydaci na członków Akademii uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

5. Prezesowi Akademii, który zakończył pełnienie tej funkcji, Walne Zgromadzenie może w przypadku stwierdzenia wybitnych zasług dla Akademii, nadać godność Prezesa Honorowego. Prezes Honorowy Akademii może uczestniczyć w pracach jej Prezydium z głosem doradczym.
§ 11

1. Co najmniej raz na dwa lata Akademia organizuje konferencję naukową.

2. W konferencjach naukowych biorą udział wszyscy członkowie Akademii oraz mogą w nich uczestniczyć również osoby nie będące członkami lub kandydatami Akademii, na warunkach określonych w zawiadomieniu o organizowaniu kolejnej konferencji, wystosowanym przez Prezydium Akademii.

3. Konferencja naukowa, w której uczestniczy ponad połowa członków krajowych, ma uprawnienia Walnego Zgromadzenia Akademii w zakresie podejmowania uchwał dotyczących przyjmowania nowych członków i kandydatów Akademii oraz skreślania z listy członków zgodnie § 8 ust 1 oraz ust. 2 pkt c), a także pilnych bieżących spraw Akademii, w szczególności ustalania wysokości składek członkowskich.

Finansowanie działalności Akademii oraz jej dokumentowanie
§ 12

1. Koszty związane z działalnością Akademii pokrywane są w oparciu o corocznie ustalany i zatwierdzany preliminarz budżetowy, tworzony ze składek i darowizn. Dokumentację i rozliczenia finansowe Akademii prowadzi Zarząd Okręgu Bydgoskiego PZF.

2. Prezydium Akademii określa imienną odpowiedzialność za majątek i wyposażenie filatelistyczne związane z prowadzeniem badań naukowych, a będące własnością Akademii lub powstałe z jej środków.
§ 13

1. Prezydium Akademii prowadzi dokumentację działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Istotne informacje i stwierdzenia formalne dotyczące Akademii podaje się w sprawozdaniach zjazdowych PZF w oparciu o materiały przekazane przez Akademię.
Ustalenia końcowe
§ 14

1. Niniejszy Regulamin uwzględnia podstawowe ustalenia i zapisy Statutu Polskiego Związku Filatelistów, a także w odnośnej części zapisy Statutu Europejskiej Akademii Filatelistyki.

2. Sprawy nie określone w niniejszym Regulaminie wymagają odpowiedniej decyzji Walnego Zgromadzenia PAF, chyba że dotyczą one działań administracyjnych, które rozstrzyga Prezydium Akademii.

3. Rozwiązanie Akademii oraz zmiany w jej strukturze i w regulaminie następują na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia PAF zaakceptowanej w trybie uchwały przez Zarząd Główny PZF.

4. Regulamin PAF w niniejszej postaci został uchwalony w dniu 30 kwietnia 2006 w Ciechocinku przez uczestników XIII Konferencji naukowej PAF mającej uprawnienia Walnego Zgromadzenia PAF oraz zatwierdzony przez Zarząd Główny PZF w dniu 19 sierpnia 2006 roku w Warszawie uchwałą nr 43/XVIII/2006/ZG (protokół ZG PZF nr 12/XVIII/2006) i ma moc obowiązującą od daty zatwierdzenia.

 

źródło: www.zgpzf.pl

E-FDC.pl

POCZTA POLSKA.pl

Nasza strona używa plików Cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Szczegóły. Akceptuję cookies (ciasteczka) na tej stronie.